Algemene voorwaarden

Pauwer Consult en Mireille Beumer

Artikel 1: geldigheidsduur offerte

Een door Mireille Beumer uitgebracht voorstel tot facilitering, advisering, training en/of begeleiding blijft maximaal een (1) maand van kracht.

Artikel 2: opdrachtformulering

De opdracht wordt door Mireille Beumer aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht. Met aanvaarding van de opdracht neemt Mireille Beumer zich voor de opdrachtgever in staat te stellen zo snel mogelijk in eigen beheer het proces waarin facilitering, advisering, training en/of begeleiding plaats vindt, voort te zetten. Mireille Beumer zal zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

Artikel 3: samenstelling adviseurs- of facilitatorsteam

De uitvoering van de opdracht geschiedt door de met de opdrachtgever overeengekomen
adviseur(s)/facilitator(s). Bij ziekte of verhindering door overmacht zal Mireille Beumer een andere facilitator voordragen, of indien dit niet mogelijk of gewenst is, de training verplaatsen naar een andere datum (in overleg). In dit geval kunnen geen wederzijdse claims worden geaccepteerd en blijven de in deze offerte genoemde bedragen gehandhaafd.

Artikel 4: informatie opdrachtgever

Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en
ervaring moet Mireille Beumer kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur/management van de organisatie en de bij de werkzaamheden betrokken leidinggevenden in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

Artikel 5: vertrouwelijkheid

Met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van de opdracht aan Mireille Beumer worden verstrekt, zal Mireille Beumer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder instemming van de opdrachtgever verstrekt Mireille Beumer deze gegevens en informatie niet aan derden.

Artikel 6: gewijzigde omstandigheden

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal Mireille Beumer de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg zorgen voor een adequate
herformulering van de opdracht. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht
niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal Mireille Beumer dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Artikel 7: tussentijdse beëindiging van een opdracht

 1. Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige
      effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.
 2. Tevens kan Mireille Beumer de overeenkomst beëindigen wanneer als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van
       Mireille Beumer onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Mireille Beumer kan worden gevergd.
 3. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft Mireille Beumer recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 8: annulering Activiteit / Opdracht van opdrachtgever

Bij annulering van de activiteit is de opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd:

 • Bij een annulering van een geplande activiteit méér dan vier weken voor de geplande datum, worden geen kosten berekend;
 • Bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor de geplande datum, 50% van de totaalprijs;
 • Bij een annulering twee weken vóór de geplande datum, 60% van de totaalprijs;
 • Bij annulering korter dan 7 dagen van tevoren is 75% van de totaalprijs verschuldigd;
 • Bij annulering op de dag zelf is 100% van de totaalprijs verschuldigd.

Artikel 9: annulering en terugbetaling Open Training

Indien Mireille Beumer een open training verzorgt, geldt ten aanzien van het annuleren en terugbetaling van het inschrijfgeld het volgende:

 • Als Mireille Beumer de training afzegt, ongeacht de reden, wordt de gehele investering aan de deelnemer terugbetaald.
 • Annuleren kan op elk gewenst moment voordat de training begint. Een deelnemer kan zijn investering overzetten naar een volgende mogelijke trainingsdatum of een van de andere programma’s (op basis van verrekening).
 • Terugbetaling van de investering is niet mogelijk, ook niet als de deelnemer niet komt opdagen of stopt voor het einde van de training.
 • Het is mogelijk een andere deelnemer naar de training te laten komen. Dit kan kosteloos aan Mireile Beumer doorgegeven worden, tot 24 uur voordat de training begint.

Artikel 10: betaling en incassokosten

 1. Alle bedragen en betalingen worden vermeld respectievelijk verricht in euro’s.
 2. De betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst factuur te zijn voldaan.
 3. Bij een kortlopende opdracht (workshop of andere vorm van procesbegleiding) dient de helft van het geoffreerde bedrag
      14 dagen voor aanvang van de opdracht te worden betaald.
 4. Mireille Beumer declareert maandelijks de dagdelen die zijn besteed in de voorafgaande maand en de daarbij behorende
      reis- en verblijfkosten.
 5. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Mireille Beumer vanaf de vervaldatum de
      wettelijke rente in rekening brengen.
 6. Bij uitblijven van (tijdige) betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag inclusief BTW de wettelijke rente
      verschuldigd vanaf 30 dagen na factuurdatum. Mireille Beumer is gerechtigd om bij uitblijven van (tijdige) betaling
      aanmanings- en administratiekosten in rekening te brengen.
 7. Indien de Opdrachtgever verzuimt te betalen dan worden de richtlijnen en bedragen conform het Besluit vergoeding 2012 voor
      buitenrechtelijke incassokosten gevolgd.

Artikel 11: reclameren

De opdrachtgever kan tot 30 dagen na ontvangst van een rekening reclamaties bij Mireille Beumer indienen. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reclameert, wordt de rekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 12: aansprakelijkheid

Voor schade aan personen of goederen bij de opdrachtgever, ontstaan als gevolg van onzorgvuldig
handelen door Mireille Beumer in de uitoefening van werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht, is Mireille Beumer exclusief aansprakelijk. Aansprakelijkheid van Mireille Beumer voor gevolgschade, vermogensschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor schade als gevolg van wanprestatie in de uitvoering van de opdracht is Mireille Beumer aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen.

Artikel 13: overige bepalingen

1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter.
3. Op overeenkomsten tussen Mireille Beumer en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.